Video 3: Great Master Wang Peisheng demonstrates Taiji Spear
Video 2: Shifu Zhang Yun demonstrates Wu Style Taiji Essential Form
Video 1: Great Master Wang Peisheng demonstrates Wu Style
Taiji Quan 37 posture form
Taiji Quan
Yin Cheng Gong Fa Association North American Headquarters

Copyright © 2000 YCGF_NAH. All rights reserved.
Yin Cheng Gong Fa Video Club
Taiji Quan
______________________________________________________________________________________
       
Video 1:
  Great Master Wang Peisheng demonstrates Wu Style Taiji Quan 37
posture form
 
Video 2:
  Shifu Zhang Yun demonstrates Wu Style Taiji Essential Form
 
Video 3:
  Great Master Wang Peisheng demonstrates Taiji Spear
 
Video 4:
  Great Master Wang Peisheng demonstrates Taiji Zhangan - Sticking Staff