Here we list masters of our Yin Cheng Gong Fa family lineage, and offer their biographies. It includes masters of
older generations who we inherits knowledge from, Great Master Wang Peisheng the founder of Yin Cheng
Gong Fa, Master Luo Shuhuan, and masters we learn from. Also masters who are teaching YCGF in United
Stated.
Lineage Chart of Yin Cheng Gong Fa
Older Generation Masters
Taiji Quan

Zhang Sanfeng

Wang Zongyue

Jiang Fa

Chen Changxing

Yang Luchan

Yang Banhou

Quan You (and Wu Jianquan)

Wang Maozhai

Yang Yuting

Li Ruidong
Bagua Zhang

Dong Haichuan

Yin Fu

Cheng Tinghua

Liu Dekuan

Ma Gui

Gao Kexing
Xingyi Quan

Ji Longfeng

Dai Longbeng

Li Luoneng

Che Yizhai

Liu Qilan

Zhang Zhaodong

Bu Xuekuan

Zhao Runting

Han Muxia
Tan Tui

Zhang Yulian
Qigong

Shen Xinchan

Wu Jinyong

Liao Yi

Miao Chan

Jin Hu

Xu Zhenkuan
Tongbei

Chen Tun

Situ Xunkuong

Bai Yufeng

Zhang Dongfeng

Ji Zhitong

Lu Yunqing

Shi Hongsheng

Zhang Wencheng

Li Zhendong

Li Shusen

Liang Junpo
Baji

Li Shuwen

Wu Xiufeng
Yin Cheng Dashi - Great Master Wang Peisheng
Masters directly Trained under Great Master Wang Peisheng

Luo Shuhuan

Zhang Deshan

Zhao Zeren

Lu Shengli

Zhang Yun

Gu Yun
Masters teaching in United States of America
Strider Clark (Pittsburgh, PA)

John Smith (St. Raborla, CA)

Patrick Ingram (Albuquerque, NM)

John Benavides (Reno, NV)

Jimmy Lee (Princeton, NJ)

Peter Kindfield (Summertown, TN)

Clayton Shiu (New York, NY)

Paul Cote (Frederick, Maryland)
Yin Cheng Gong Fa Association North American Headquarters

Copyright © 2000 YCGF_NAH. All rights reserved.
Masters of Yin Cheng Gong Fa
Masters of Yin Cheng Gong Fa
_______________________________________________________________________________________________________________________